SÄÄNNÖT2022-10-12T07:26:19+00:00

Säännöt

Riihi säätiö sr:n säännöt:

1 § Säätiön nimi on Riihi säätiö sr ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoituksena on

  1.  työväen ja muun kansanperinteen tallentaminen
  2.  biodynaamisen viljelyn edistäminen ja tunnetuksi tekeminen
  3.  luonnonsuojelun edistäminen
  4.  ammatillisten opintojen tukeminen
  5.  sosiaalisen asuntotoiminnan edistäminen Suomessa

3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla apurahoin, stipendein, palkinnoin ja avustuksin taloudellisesti:

  1.  työväen ja muun kansanperinteen tieteellistä tutkimusta ja kulttuuritoimintaa sekä arkisto- ja tietopalvelua,
  2.  biodynaamisen viljelyn tieteellistä tutkimusta ja koetoimintaa
  3.  luonnonsuojeluun liittyvää tieteellistä tutkimus- ja valistustoimintaa
  4.  ammatillisia opintoja harjoittavia, lahjakkaita ja vähävaraisia opiskelijoita sekä ammatillisia opintojen tutkimusta edistävien yhteisöjen ja säätiöiden toimintaa
  5.  sosiaalista asuntotoimintaa ja tieteellistä tutkimusta

Lisäksi säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan vuokraamalla omistamiaan asuntoja.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

4 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus täydentää itse itseään. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Säätiön hallitus valitsee tarvittaessa asiamiehen ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

5 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä, sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä tai säätiölaista ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

6 § Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai yhdessä muun henkilön kanssa, kenelle hallitus on antanut edustamisoikeuden. Hallitus voi antaa edustamisoikeuden jäsenelleen, varapuheenjohtajalle, asiamiehelleen tai muulle nimetylle henkilölle.

7 § Hallituksen jäsenelle voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä.

8 § Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä.

Mikäli tilintarkastajan kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava toukokuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastajan tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

9 § Hallituksen vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa vahvistetaan säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös. Niin ikään päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle, määrätään hallituksen jäsenten kokouspalkkion suuruus ja valitaan yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

10 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kolmeneljäsosaa hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa.

Säätiön asettamisesta selvitystilaan päätetään samassa järjestyksessä.

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusten tukemiseen.