HALLINTO2017-11-06T12:50:52+00:00

Hallinto

Riihi säätiö sr:n hallitus

Kalervo Haverinen, valtiotieteiden maisteri
Anu Mäenpää (pj.), varatuomari
Janne Ollikainen, kauppatieteiden maisteri
Anu Rajajärvi, filosofian maisteri
Ulla-Maija Rajakangas, yhteiskuntatieteiden maisteri


Tilintarkastajat
Varsinainen tilintarkastaja on Oy Tuokko Ltd. Päävastuullisina tilintarkastajina KHT Hannu Lähdesmäki ja HTM Kari Knuuttila sekä varatilintarkastajana KHT Timo Tuokko.

Y-tunnus: 0433032-2

Hallituksen työjärjestys

 1. Yleistä

Hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön ja säätiön sääntöjen mukaisesti. Hallituksen toimintaa säätelevät erityisesti säätiölaki ja -asetus, aravalaki ja -asetus, viranomaisten määräykset, ohjeet ja suositukset. Hallitus noudattaa myös Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan hyvän säätiö tavan periaatteita. Hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen täydentämään työskentelyään ohjaavaa säännöstöä.

 1. Hallituksen kokoonpano ja valinta

Säätiön hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan.

 1. Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo säätiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa asiamiehen, hyväksyy säätiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus vuosikokouksen ja tekee sille säätiölain ja sääntöjen mukaiset päätösesitykset.

 • vahvistaa itselleen työjärjestyksen ja sen muutokset
 • osallistuu säätiön strategian valmisteluun sekä seuraa sen toteutumista
 • hyväksyy strategian pohjalta vuosittain toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteutumista
 • hyväksyy vuosittaisen investointibudjetin
 • asettaa vuosittain asiamiehelle tavoitteet ja arvioi niiden toteutumista
 • vahvistaa säätiön organisaatiorakenteen ja valitsee tarvittaessa työvaliokunnan ja muut valiokunnat
 • nimittää ja vapauttaa tehtävistään asiamiehen sekä päättää hänen toimiehdoistaan glucophage xr koupit
 • määrittelee riskienhallintajärjestelmän ja sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet
 • käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
 • käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai asiamies ovat esittäneet esityslistalle
 • arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa.
 1. Hallituksen puheenjohtaja tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan yleisenä tehtävänä on johtaa hallituksen työskentelyä niin, että sen tehtävät tulevat hoidetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksen mukaisesti. Tässä tarkoituksessa puheenjohtaja

 • valvoo, että hallituksen kokousohjelmaan merkityt kokoukset kutsutaan koolle
 • kutsuu tarvittaessa hallituksen ylimääräisiin kokouksiin
 • hyväksyy asiamiehen laatiman esityslistan ja asioiden esittelijät ja muiden tarvittavien henkilöiden kutsumisen kokouksiin
 • valvoo, että kokouksesta tehtävä pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua
 • pitää yhteyttä asiamieheen ja seuraa säätiön toimintaa, säätiön ilmapiiriä ja toimintaedellytyksiä
 • pitää tarvittaessa yhteyttä hallituksen jäseniin kokousten välillä
 • pitää tarvittaessa yhteyttä säätiön sidosryhmiin
 • vastaa hallituksen toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista
 • hyväksyy asiamiehen kulut
 • puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja
 • hyväksyy hallituksen jäsenille hallitustyöstä aiheutuneiden kulujen korvaamisen säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön varoista.
 1. Hallituksen varapuheenjohtajan erityiset tehtävät

Hallituksen varapuheenjohtaja hyväksyy hallituksen puheenjohtajalle ja työstä aiheutuneiden kulujen korvaamisen säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön varoista.

 1. Hallituksen päätöksentekomenettely

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jänistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen asian käsittelyyn, joka liittyy säätiön tai muuhun organisaatioon, jonka työntekijänä tai hallintoelimen jäsenenä hän on. Hallitus huolehtii esteellisyystilanteiden huomioon ottamisesta aina tarvittaessa. Hallituksen jäsenen tulee aina myös itse arvioida ja harkita itsensä jääväämistä.

 1. Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti normaalisti 5–10 kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia, jotka voivat olla myös puhelin- tai sähköpostikokouksia. Vuosittain pidetään vähintään yksi hallituksen strategiakokous, vahvistetaan yhtiön pitkän aikavälin strategiset tavoitteet.

Asiamies huolehtii yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa hallituksen kokouksen esityslistan laatimisesta. Kokouskutsu ja keskeinen kokousmateriaali toimitetaan hallituksen jäsenille sääntöjen mukaan 5 päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen aakkosjärjestyksessä kiertäen sekä sihteeri. Sihteerinä toimii säätiön asiamies.

 1. Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina vuosittain. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten hallituksen toiminta on toteutunut ja sitä voitaisiin kehittää.

 1. Asiamies

Säätiöllä voi olla sivutoiminen tai päätoiminen asiamies. Asiamiehen valitsee hallitus. Asiamiehen toimisuhteen keskeisistä ehdoista on laadittava kirjallinen sopimus, jonka hallitus hyväksyy ja jonka hallituksen puolesta allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Asiamiehen on ilmoitettava sivutoimensa hallituksen hyväksyttäväksi. Eturistiriitojen välttämiseksi asiamiehen on myös ilmoitettava omat ja lähiomaisen omistukset ja hallintoelimen jäsenyys saman toimialan osakeyhtiössä ja muussa yhteisössä taikka muut sellaiset seikat, joilla voi olla vaikutusta asiamiehen riippumattomuuden arvioinnissa. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös olennaisia muutoksia mainituissa seikoissa.

 • hoitaa yhteisön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (asiamiehen yleistoimivalta)
 • pitää hallituksen puheenjohtajan hyvin informoituna säätiön ja konsernin päivittäistilanteesta
 • päättää hallituksen valtuuttamana tai kiireellisissä tapauksissa yhteisön toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista ja laajakantoisista toimenpiteistä sekä raportoi niistä, niin pian kuin se on mahdollista, hallitukselle
 • vastaa yhteisön kirjanpidon ja varainhoidon järjestämisestä lainmukaisella ja luotettavalla tavalla
 • huolehtii siitä, että säätiön ja konsernin säätiö-, kaupparekisteri- ja muut vastaavat rekisteritiedot ovat ajan tasalla
 • huolehtii siitä, että jäsenluettelo on ajan tasalla
 • huolehtii siitä, että säätiölle otetaan asiamiestä ja hallitusta koskevat vastuuvakuutukset
 • edustaa yhteisöä tehtäviinsä kuuluvissa asioissa.

Asiamies ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan säätiölle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhteisön tai toisen omistajan kustannuksella. Asiamies ei saa noudattaa sellaista hallituksen tai konsernin yhtiökokousten tai säätiön vuosikokouksen tai muun yhteisön toimielimen päätöstä, joka on lainvastaisena pätemätön.